DEFEND YOUR DIGNITY

The only way that workers in the vulnerable sectors can defend their dignity against exploitation arising from poor working conditions and low wages is to join THORN. The R21.76 per hour National Minimum Wage is not enough for you to support your family and send your children to school and that is why many workers live in debts and are victims of loan sharks and other creditors wipe out the entire wages as soon as it is paid into their bank accounts. The dignity of these workers is stripped to the bone as they have to borrow money from Peter to Pay Paul and some have to resign from work in order to claim their provident fund benefits to clear their debts.                                                                 


Our mission is to fight this kind of exploitation by truly representing workers in their workplaces and demanding better wages and decent working conditions on their behalf. We can only be successful in this noble mission if workers unite under the banner of THORN which is a founding affiliate of SAFTU the most radical and militant trade union federation in our country.

VIKELA ISITHUNZI SAKHO

Yinye kuphela indlela yokuvikela abasebenzi basezimbonini ezixhaphazayo futhi eziholela abasebenzi amaholo okuhlupheka, ukuthi labasebenzi bajoyine i THORN. Lo R21.76 ngehora we National Minumum Wage awanele ukuthi wondle unndeni wakho uphinde ufundise babantwana bakho, yingako iningi labasebenzi liphila ngaphanzi kwengcindezi yezikweletu futhi liba yizisulu zomashonisa. Labasebenzi alukho usuku abalwenyanya futhi olubalethela umunyu nejenga nosuku lokuhola ngoba umholo uvele unyamalale emuva kokuba omashonisa nezinye izikweletu sebethathe imali emholweni. Isithunzi salaba sebenzi siphela nya njengoba bagcina sebeboleka imali kulo mashonisa ukuze bakhokhele lowaya abanye beyeka nase msebenzini ukuze bathole imali ye Provident Fund bese bekhokhe ngayo izikweleyu. Izimboni othela kuzo iningi lalolu hlobo Iwabasebenzi u THORN akhuthaza ukuthi bamjoyine ukuze kubuyiselwe isithunzi sabo kuse.

Sise mkhankasweni wokumela labasebenzi ngokweqiniso lapho besebenza khona sibafunele amaholo aphilisayo nezimo ezingcono zokusebenza. Sophumelela kuphela kulo mkhankaso uma abasebenzi bebumbana ngaphansi kwegama le THORN ekungenye yezinyunyana ezasungula i SAFTU okuyilo kuphela umbimbini lwezi nyunyana olungalali ngangubonye nabaqashi.